May 25, 2018

Daily Dose 25-5-18

தன்னையே ஒப்புக்கொடுத்த கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள்.

தன் *முழு சரீரத்தையும்* அடிக்க கொடுத்து முற்றும் முடிய *எல்லா ரத்தமும் சிந்தி, முழுதாய்* கல் அறையில் அடக்கப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர்தெழுந்து - தேவன் தனக்கு ஒப்புக்கொடுத்த பொறுப்பை நம் எல்லாருக்காகவும் பாவ நிவாரணமாக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையின் மூலம் ஏற்படுத்தி வைத்தார்.  எபி 9:14

உங்கள் உடம்பை கீரிகொள்ளவோ, ஈட்டியால் வாயை கிளித்துகொள்ளவோ, முதுகில் கொக்கி மாட்டிக்கொண்டு தேர் இழுக்கவோ, செருப்பு இல்லாமல் வேறு ஊருக்கு பாதயாத்திரை போகவோ சொல்லாமல்;

யாரெல்லாம் இயேசுவை இருதயத்தில் முழுமையாய் தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசித்து (அப் 8:37) ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறார்களோ அவர்களுடைய பாவங்களை *முழுவதும் மன்னிக்கிறேன்* என்றும் அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளையாக மாறுகிறார்கள் என்றும் பிதாவாகிய தேவன் வாக்கு கொடுத்தார்.  அப் 2:38, யோவான் 1:12

விசுவாசிப்பதற்கு எந்த விலையும் இல்லை. ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்கும் எந்த விலையும் இல்லை.  இரண்டுமே இலவசம் தான் !!

இயேசுவை தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிக்கையிடுவதற்கும் *எந்த விலையும் இல்லை*. வெளி 21:6, 22:17

இயேசு *முழுவதுமாய்* தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தும் கூட, சிலர் தலையை மாத்திரம் *ஓரமாக கழுவிக்கொள்ளுகிறார்கள்*. சிலர் சபையினுள் வைத்திருக்கும் *பானைக்குள் முக்கி தலையை எடுத்துக்கொள்ளுகிறார்கள்*.. *கேலி கூத்தாய் போய்விட்டது ஞானஸ்நானம் என்கிற செயல்*.  Baptizo என்கிற மூல வார்த்தையாகிய கிரேக்க வார்த்தைக்கு “முழுகுதல்” என்று அர்த்தம்.

ஆனால், சுய நல வாதிகளும் அரை வேக்காடுகளும் ஜனங்களை நரகத்துக்கு நேராய் நடத்துகிறார்கள்.

*வேதத்தை பார்த்து அதற்கு மாத்திரம் செவி சாய்ப்போம்*. ரோம 6:4, அப் 8:38

*எடி ஜோயல்*
+968 93215440 / joelsilsbee@gmail.com

Wishing you in the name of Christ Jesus, who gave himself for us.

Jesus Christ gave His full body and shed His Full blood at cross, buried in the cave, risen on the third day to fulfil the commandment He received from Father in Heaven to save us. He was given everything for us as a atonement. Heb 9:14

He has not asked you to scratch your body, neither to tear your mouth with a spear nor to drag a chariot by a hook from your shoulder nor He demanded you to walk long distance in bare foot;

Whoever believes Jesus as Son of God (Acts 8:37) and baptized to wash away their sins, God, the Father in Heaven authorizes every single one as HIS Child.(Jn 1:12, Acts 2:38)

No cost to believe Him, No cost to Take a Baptism – both are free only !!

Also, no cost to declare Jesus as Son of God (Rev 21:6, 22:17)

Though Jesus Christ gave himself FULLY, many are hesistating and arguing to dip themselves in water. Either they wash their head or just pour a cup of water.. these denominations made Baptism as an act of fun.

The Original word for Baptism is from Greek, spells as Baptizo, which means “Immersion”

But, these self-promotionists and half baked are leading their flocks into hell.

Read the Scripture and obey as per the commandment. Rom 6:4, Acts 8:38

*Eddy Joel*
Preacher
joelsilsbee@gmail.com /+968 93215440
- * - * - * - * - * - * - * -

May 24, 2018

Daily Dose 24-5-18


கிருபையுள்ள தேவனின் நாமத்திற்கே மகிமை உண்டாவதாக.

பிள்ளை பேறு பாக்கியம் இல்லை என்றதும் துவண்டு விடுகிறோம்.

நான் *என்ன பாவம் பண்னிணேன்... எனக்கு ஏன் இப்படி*... நான் யாருக்கும் *எந்த துரோகமும் செய்யலியே*.. என்று நினைத்து நினைத்து நாம் வேதனை அடைகிறோம். அந்த வேதனையும் கஷ்டமும் தாங்க முடியாத ஒன்று ...

அப்படி ஒரு *சூழ்நிலையில் இருந்த போதும் சகரியாவும் எலிசபெத்தும்* கர்த்தருடைய சகல கற்பனைகளின்படியேயும் நியமங்களின்படியேயும் *குற்றமற்றவர்களாய்* நடந்து, தேவனுக்கு முன்பாக *நீதியுள்ளவர்களாயிருந்தார்கள்*. (லூக் 1:6) ** *இதை கவனிக்க வேண்டும்*.

அதேபோல அன்னாள் *வருஷந்தோறும்* (1 சாமு 1:7) *துக்கப்படுத்தப்பட்டும்* துவண்டு விடாதபடி தொடர்ந்து தேவனுடைய பாதத்தில் ஜெபித்துக்கொண்டே இருந்தாள். (1 சாமு 1:10)

மருத்துவர்கள் எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் இருதய துடிப்பை (உயிர்) கொடுக்க முடியாது!! அதை தேவன் தான் அனுக்கிரகம் செய்து பரத்திலிருந்து கொடுக்க வேண்டும்.

அன்னாளும் சரி எலிசபெத்தும் சரி ஜெயம் பெற்றார்கள்.

*எந்த கடவுள் அவர்களுக்கு இறங்கினாரோ, அதே தேவனை தான் நாமும் தொழுகிறோம். தொடர்ந்து ஊக்கத்தோடு ஜெபிப்போம். நிச்சயம் நினைத்தருளுவார்*.

*எடி ஜோயல்*
+968 93215440 / joelsilsbee@gmail.com

Glory to God who is So Gracious on us.

We get disappointed when doctors say about the sterilty.

What sin have I done… why Lord so to me… I haven’t done nothing wrong to any.. etc are the thoughts in our heart and we live with all agony. Unbearable situation to anyone for sure…

Though Elizabeth & Zacharia were in that situation, Scripture says, they were obeying and living according to the commandments without blemish and were righteous in the eyes of God. (Lk 1:6)

Also, though Hannah was tortured every year (1 Sam 1:7), she was constantly praying to God without discouraged. (1 Sam 1:10)

Whatever way Doctors try, it is impossible for them to get the heart start from dead. Spirit comes from GOD ALONE !!

Hannah & Elizabeth were successful..

We also have that same GOD. Without hesitation, keep pleading to our Father in Heaven for the answer at right time.

*Eddy Joel*
Preacher
joelsilsbee@gmail.com /+968 93215440 /
Flag Counter